Nhân viên
CHUYÊN VIÊN

Lê Ngọc Hiền

Điện thoại: 0908 370 824

 

Quá trình làm việc, nghiên cứu/học tập:  

Tốt nghiệp cử nhân Đại học Nông Lâm TPHCM

Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Công ty Luật TNHH Nhật Lý

Lĩnh vực hoạt động: 

Phụ trách lĩnh vực liên quan đến đầu tư, môi trường, định hướng chiến lược kinh doanh.

 

Phạm Nguyễn Tường Vi

Điện thoại: 0984 953 571

 

Quá trình làm việc, nghiên cứu/học tập:  

Tốt nghiệp cử nhân kinh doanh- thương mại.

Công ty Luật TNHH Nhật Lý

Lĩnh vực hoạt động: 

Phụ trách lĩnh vực liên quan đến quản trị doanh nghiệp, quản lý đầu tư, quản lý nhân sự, nội bộ doanh nghiệp.

Đinh Nguyễn Hồng Ngọc

Điện thoại: 0772 472 810

 

Quá trình làm việc, nghiên cứu/học tập:  

Tốt nghiệp cử nhân Luật kinh tế.

Công ty Luật TNHH Nhật Lý

Lĩnh vực hoạt động: 

Phụ trách lĩnh vực liên quan đến, truyền thông, đại diện tham gia tranh tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý ngoài tố tụng.

 

Đào Thị Hồng Nhung

Điện thoại: 0932 843 096

 

Quá trình làm việc, nghiên cứu/học tập:  

Tốt nghiệp cử nhân Luật.

Công ty Luật TNHH Nhật Lý

Lĩnh vực hoạt động: 

Phụ trách lĩnh vực liên quan đại diện tham gia tranh tụng, trợ giúp các vấn đề pháp lý.