Bài Viết


img

NHỮNG NỘI DUNG ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN NĂM 2020

Trong quá trình cải cách tư pháp, ngày 16/6/2020, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Bộ Luật mới này đã quy định đầy đủ các tiêu chuẩn về Hòa Giải viên cũng như trình tự, thủ tục, thẩm quyền lựa chọn, bổ nhiệm. Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án được thông qua nhằm tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực có năng lực, trình độ chuyên môn tốt và kinh nghiệm trong xã hội để tham gia phối hợp cùng Tòa án tiền hành hòa giải, đối thoại góp phần giải quyết tranh chấp dân sự, hành chính.

img

Ý NGHĨA CỦA NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM (NGÀY 09/11)

Ngày truyền thống Pháp luật Việt Nam (09/11) chính thức được luật hóa tại Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 dựa trên cơ sở sự ra đời của bản Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (09/11/1946).