Biểu Phí

BIỂU PHÍ HÒA GIẢI.

(Ban hành theo Quyết định số 01/2019/QĐ-BP của Chủ tịch trung tâm hoà giải thương mại Miền Tây)

 

1. Phí đăng ký hòa giải là 1.000.000 đồng/vụ việc.

2. Phí hòa giải (không bao gồm phí đăng ký hòa giải) được tính trên cơ sở trị giá vụ tranh chấp là tổng trị giá của tất cả các yêu cầu của các bên trong vụ tranh chấp.

2.1 Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi 01 hòa giải viên là người Việt Nam.

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam (đ)

TRỊ GIÁ TRANH CHẤP

PHÍ HÒA GIẢI

từ 0 đến 100.000.000đ

2.000.000đ

100.000.001đ đến 1.000.000.000đ

2.000.000đ + 3% số tiền vượt 100.000.000đ 

1.000.000.001đ đến 5.000.000.000đ

29.000.000đ + 1,5%số tiền vượt 1.000.000.000đ 

5.000.000.001đ đến 10.000.000.000đ

89.000.000đ + 1%số tiền vượt 5.000.000.000đ 

10.00.000.001đ đến 50.000.000.000đ

139.000.000đ + 0,5%số tiền vượt 10.000.000.000đ 

Từ 50.000.000.000đ  trở lên

189.000.000đ + 0,1% số tiền vượt 50.000.000.000đ 

2.2 Đối với các trường hợp:

(i) Vụ tranh chấp được giải quyết bởi hơn 01 hòa giải viên;

(ii) Vụ tranh chấp được giải quyết bởi hòa giải viên nước ngoài;

(iii) Các bên không nêu cụ thể trị giá vụ tranh chấp; hoặc

(iv) Các bên điều chỉnh tăng hoặc giảm trị giá tranh chấp trong quá trình hòa giải, Chủ tịch Trung tâm quyết định về phí hòa giải không thuộc biểu phí trên, dựa trên những yếu tố sau:

-           Số lượng hòa giải viên tiến hành hòa giải;

-           Trị giá vụ tranh chấp;

-           Tính phức tạp của vụ tranh chấp; và thời gian giải quyết vụ tranh chấp.