Bài Viết

BÌNH ĐẲNG GIỚI.

Nhằm mục tiêu xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Ngày 29 tháng 11 năm 2006 Luật Bình đẳng giới (BĐG) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua và  có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2007. Để góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật BĐG trong cán bộ, nhân dân và các tầng lớp phụ nữ.

Một số nội dung cơ bản liên quan đến bình đẳng giới theo quy định của Luật Bình đẳng giới 2006 như sau:

 Bình đẳng giới: Là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới

-  Nam, nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình

-  Nam, nữ không bị phân biệt đối xử về giới

-  Biện pháp thức đẩy bình đẳng giới không bị coi là phân biệt đối xử về giới.

-  Chính sách bảoo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới

-  Bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật.

-  Thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân.

Chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới

 Bảo đảm bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình; hỗ trợ và tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy khả năng, có cơ hội như nhau để tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

 Bảo vệ, hỗ trợ người mẹ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ; tạo điều kiện để nam, nữ chia sẻ công việc gia đình.

 Áp dụng những biện pháp thích hợp để xoá bỏ phong tục, tập quán lạc hậu cản trở thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

 Khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới.

 Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; hỗ trợ những điều kiện cần thiết để nâng chỉ số phát triển giới đối với các ngành, lĩnh vực và địa phương mà chỉ số phát triển giới thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Luật Bình đẳng giới 2006 ra đời đã góp phần nâng cao vai trò và vị trí của người phụ nữ.

Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3 sắp tới xin gửi lời chúc đến một nửa của thế giới sẽ có nhiều sức khoẻ, luôn vui vẻ yêu đời và được một nửa còn lại của thế giới yêu thương trân trọng.