Bài Viết

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26.3.

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26.3

Trên suốt quá trình lịch sử phát triển, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã đứng đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Đoàn đã chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội, đóng góp vào việc giáo dục, đào tạo và phát triển kỹ năng cho thanh niên. Đồng thời, Đoàn cũng tạo điều kiện cho thanh niên tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao, và tình nguyện xã hội.

Vậy, tại sao lấy ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn? Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 diễn ra từ ngày 20-26/3/1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã dành thời gian để họp bàn những vấn đề cấp thiết trong công tác tăng cường lực lượng thanh niên.

Xuất phát từ sự kiện đặc biệt trên, trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam diễn ra từ ngày 22-25/3/1961, nhận được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh nên đã quyết định chọn ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.

Ngày 26/3 là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nơi đại diện tiếng nói thanh niên Việt Nam. Từ khi ra đời, lực lượng thanh niên Việt nam đã cho thấy mình là lực lượng xung kích trong các phong trào cách mạng.

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng,  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã trải qua 6 lần đổi tên với 7 tên gọi:

  • Từ 1931-1936 lấy tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương.
  • Từ 1937-1939 đổi tên thành Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
  • Từ 1939-1941 là Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.
  • Từ 1941-1956 đổi tên Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam.
  • Từ 1956-1970 là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.
  • Từ 1970 - 1976 đổi tên thành Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh.
  • Từ 1976 đến nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thành truyền thống, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ngày đặc biệt đối với toàn bộ thanh niên Việt Nam. Hãy cùng chúc mừng và tôn vinh ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - ngày 26/3!